Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Informacja dotycząca Rocznych Planów Łowieckich na sezon 2022/2023

Roczne plany łowieckie na sezon 2022/23 należy sporządzić wyłącznie na aktualnie obowiązującym druku RPŁ https://www.gov.pl/web/dglp/formularz-roczny-plan-lowiecki .
Przed uzgadnianiem rocznych planów łowieckich proszę zwracać uwagę na ich poprawne sporządzenie oraz konieczność uzyskania wymaganych opinii. W rocznym planie łowieckim na sezon 2022/2023, szacowana liczebność zwierząt łownych określana jest na dzień sporządzania inwentaryzacji (nie wcześniej niż na 1 kwietnia 2022 r.), a nie na dzień 10 marca br.

Obowiązujący druk RPŁ należy sporządzić zarówno w części planistycznej, jak i sprawozdawczej tzn. winien być kompletny. Dane do części sprawozdawczej należy przyjąć dla „starych” obwodów, funkcjonujących przed nowym podziałem. Dane dotyczące zwierząt zaliczonych do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) zawarte w dziale V kolumna 2 i 3 należy uzupełnić o posiadane informacje z sezonu łowieckiego 2021/2022.

Sporządzone plany wg powyższych wskazówek podlegają pełnej procedurze opiniowania, uzgadniania i zatwierdzenia przewidzianej w ustawie Prawo Łowieckie z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy.

W przypadku obwodów łowieckich nowo powstałych w skutek połączenia starych obwodów lub wydzielenia ich części oraz obwodów, których granice uległy zmianie, należy zwrócić uwagę by RPŁ zostały przedłożone do zatwierdzenia właściwym nadleśniczym tzn. tym, którzy w zasięgu administracyjnym posiadają największą część powierzchni całkowitej obwodu łowieckiego (niezależnie od tego czy to jest powierzchnia leśna czy polna). W niektórych przypadkach mogą nastąpić zmiany, co należy wziąć pod uwagę w procesie zatwierdzania tego dokumentu. Pomoc w uzyskaniu ww. informacji udzielą zapewne nadleśniczowie, którzy dotychczas zatwierdzali RPŁ wg „starego” podziału województwa na obwody łowieckie.

W związku z 30 dniowym terminem złożenia do zatwierdzenia RPŁ, licząc od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy dzierżawnej (zapewne od 1 kwietnia br., czyli już po zakończeniu sezonu łowieckiego 2021/2022) wskazane jest, aby wszelkie ewentualne korekty ująć w opracowywanym RPŁ (w części sprawozdawczej) bez wdrażania procedury korekty RPŁ przewidzianej w art. 8a ust. 21  i 22 ustawy Prawo Łowieckie. Uwzględnienie wszelkich korekt pozwoli nadleśniczym uzyskać ostateczną informację o realizacji planu pozyskania zwierzyny, a ponadto wyeliminuje niepotrzebne, dodatkowe formalności do jakich zobowiązany jest dzierżawca.

Przy składaniu RPŁ należy pamiętać o zapisach § 49 pkt 1, 2 Statutu PZŁ

Tryb uzgadniania RPŁ w ZO ZPŁ Gdańsk w 2022 roku:

Koło łowieckie (łowczy) przygotowuje projekt RPŁ następnie wprowadza dane w SystemKL i po wydrukowaniu analizuje go z Nadleśnictwem oraz PZŁ. Następnie po naniesieniu ewentualnych poprawek ponownie go drukuje i uzyskuje wymagane prawem opinie. Plan z wymaganymi opiniami przedstawia się do uzgodnienia z ZO PZŁ w Gdańsku, gdzie zostanie on opieczętowany i podpisany. Taki plan przedstawia się właściwemu Nadleśniczemu celem zatwierdzenia. Plan sporządzamy w 3-ch egzemplarzach po jednym dla dzierżawcy, nadleśnictwa i zarządu okręgowego. Obowiązek dostarczenia kopii planu do ZO PZŁ w Gdańsku spoczywa na dzierżawcy.

Inwentaryzacja oraz Roczne plany łowieckie instrukcja System Kół Łowieckich_v.2 Inwentaryzacja oraz Roczne plany łowieckie instrukcja System Kół Łowieckich_v.2

Inwentaryzacja oraz Roczne plany łowieckie instrukcja System Kół Łowieckich_v.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Michał Laska

Łowczy Okręgowy
Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku

Udostępnij
Twitter
WhatsApp