Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Gdańsk

Komunikat w sprawie ponownego dzierżawienia obwodów łowieckich

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przypomina kołom łowieckim już dzierżawiącym obwody, a także kołom łowieckim aktualnie niedzierżawiącym obwodów ale zainteresowanym ich wydzierżawieniem, że w dniu 1 stycznia 2022 r. otwiera się termin na składanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich. Z mocy obowiązujących przepisów (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw) aktualne dzierżawy obwodów łowieckich obowiązują do dnia 31 marca 2022 r. Oznacza to, że rok 2022 jest ostatnim rokiem ich obowiązywania, zaś to, z mocy § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, obliguje koła łowieckie zainteresowane dzierżawą do złożenia stosownego wniosku w zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, na którego obszarze właściwości jest położony obwód łowiecki albo jego największa część. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, opracował zaktualizowany formularz wniosku dostępny na stronie internetowej Związku w zakładce „Dzierżawa obwodów” a także przekazany zarządom okręgowym w celu przesłania do poszczególnych kół łowieckich. Stosowanie formularza wniosku nie jest obowiązkowe, a wniosek może być złożony w każdej formie spełniającej warunki określone przywołanym wyżej rozporządzeniem. Sama procedura składania wniosku i jego rozpatrywania jest praktycznie identyczna jak miało to miejsce w odniesieniu do wniosków o dzierżawę obwodów składanych na początku bieżącego roku. Nie znaczy to jednak tego, że złożone wówczas wnioski zachowują moc. Rozpatrywane będą jedynie nowe wnioski złożone po  dniu 1 stycznia 2022 r.!

Powyższe uwarunkowania prawne nie dotyczą dwóch przypadków.

Po pierwsze; nie ma potrzeby składania wniosków o dzierżawę w odniesieniu do obwodów łowieckich wydzierżawionych po dniu 1 kwietnia 2018 r. pod warunkiem, że obwody te zostały utworzone przez sejmiki wojewódzkie na podstawie art. 27 Prawa łowieckiego w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 kwietnia 2018 r. Istotne jest także to, by umowy te były zawarte na okres przekraczający 1 kwietnia 2022 r. W razie wątpliwości co do statusu danego obwodu łowieckiego zarządy kół zainteresowanych jego wydzierżawieniem winny bezzwłocznie skontaktować się w właściwym zarządem okręgowym i ustalić stan prawny obwodu.

Po drugie; obowiązek składania wniosków o dzierżawy obwodów łowieckich nie dotyczy, przynajmniej na chwilę obecną, kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie województwa mazowieckiego. Wobec niepodjęcia do tej pory przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dotychczasowy podział tego województwa na obwody łowieckie zachowuje ważność jedynie do dnia 31 marca 2022 r. Polski Związek Łowiecki kilkukrotnie zwracał uwagę na istniejącą groźbę braku możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie województwa mazowieckiego po dniu 1 kwietnia 2022 r. wobec braku podziału województwa na obwody łowieckie i wygaśnięcie dotychczasowych umów dzierżaw tych obwodów. Ten bardzo poważny problem może być rozwiązany jedynie poprzez spodziewaną nowelizację Prawa łowieckiego.

Zarządy okręgowe zostały zobligowane do udzielenia kołom łowieckim zainteresowanych dzierżawą niezbędnych wyjaśnień oraz pomocy w poprawnym wypełnieniu formularza wniosku.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp