Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Gdańsk

Komunikat ZG PZŁ w sprawie upoważnień do wykonywania polowania

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konieczności posiadania podczas wykonywania polowania upoważnienia do wykonywania polowania w wersji papierowej, Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że pomimo wprowadzenia elektronicznej formy odstrzałów, nie zwalnia nas to do posiadania odstrzału w wersji papierowej.

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo Łowieckie art. 42. ust. 2 pkt. 1, 2 i 3

  1. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:

1) legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1;

2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów łowieckich;

3) zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.

Oprócz w/w dokumentów myśliwy powinien posiadać przy sobie pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, o czym mówi art. 42 ust. 8 ustawy Prawo Łowieckie. Ponadto konieczność posiadania pisemnego upoważnienia reguluje również art. 42b ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie: „W przypadku pozyskania zwierzyny albo ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski na polowaniu indywidualnym myśliwy jest obowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego niezwłocznie po zakończeniu polowania, a w przypadku zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych.” Obecnie odnotowanie pozyskania zwierzyny możliwe jest jedynie w wersji papierowej upoważnienia, gdyż żaden z dostępnych na rynku systemów elektronicznych nie posiada takiej funkcji.

Należy pamiętać również, że upoważnienie do wykonywania polowania jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawane w dwóch egzemplarzach, o czym mówi §  22 ust. 2 Rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, i dlatego też nie może mieć formy elektronicznej, gdyż w jej przypadku nie może być mowy o egzemplarzach. Egzemplarze dotyczą przedmiotów materialnych, a nie bytów elektronicznych. Innym problemem byłoby wykonanie dyspozycji ust. 4 tegoż paragrafu, zgodnie z którym myśliwy przekazując do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upoważnienia osobie prowadzącej punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji. By prowadzący skup mógł dokonać stosownej adnotacji w dokumencie elektronicznym to po pierwsze ów dokument musiałby mieć taką funkcjonalność, zaś pod drugie ów prowadzący musiałby być uprawniony do dostępu do systemu elektronicznego w danym kole w zakresie dokonywania adnotacji w odstrzałach.

Uwzględniając powyższe zapisy ustawy należy jednoznacznie stwierdzić, że podczas wykonywania polowania, myśliwy musi posiadać przy sobie oprócz legitymacji członkowskiej PZŁ, pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej, także wersję papierową upoważnienia do wykonywania polowania.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱