Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Informacja na temat obowiązywania kadencji organów KŁ i możliwości przeprowadzania wyborów do organów KŁ w związku z odwołaniem stanu epidemii

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, na mocy art. 33e ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Natomiast zgodnie z art. 33e ust. 2 ww. ustawy, wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Tym samym, pomimo odwołania na terytorium Polski stanu epidemii, kadencja organów kół łowieckich nadal pozostaje przedłużona w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego.
Niezależnie jednak od powyższego możliwe jest przeprowadzanie wyborów uzupełniających do organów kół łowieckich w ramach obecnej kadencji, np. w przypadku rezygnacji członka organu koła łowieckiego z pełnionej funkcji, lub nieudzielenia mu absolutorium.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp